„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Töökorraldus

 

TÖÖKORRALDUS

Tallinna Rännaku Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.00 - 18.45. Valverühmad kinnitatakse õppeaasta alguses pedagoogilisel nõupidamisel.
Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevad tööpäevad on lühendatud. Täpsem info avaldatakse rühmas, kodulehel Jooksev info all ja ELIIS (e-lasteaedade) infosüsteemis.
Olulisemad infoallikad on koduleht, rühma stendid, ELIIS e-lasteaia keskkond ning e-kirjavahetus rühmadega ning hoolekoguga - nende allikate kaudu avaldatakse ka jooksev info ning muudatused.EELARVE

Eelarve koostamine
Tallinna Haridusameti haldusala eelarve koostamise aluseks on Tallinna Haridusameti ja tema hallatavate asutuste eelarve eelnõu koostamise ja muutmise kord. Hallatavate asutuste eelarve piirsummad, koostamise korra, tingimused, tähtajad ja projekti vormid, kinnitatakse Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.
Lasteaia direktor esitab eelarvekava haridusameti eelarve osakonnale nõutavatel vormidel haridusameti juhataja poolt kinnitatud piirsummade piires. Vormid ja tähtajad määratakse igaaastaselt haridusameti juhataja käskkirjaga. Eelarve koostamisel peab piirsumma piires olema esmalt tagatud lepingulised kohustused ning muude kulude tegemine kooskõlas lasteaia arengukavaga.
Tallinna Haridusameti juhtkonna poolt heakskiidetud haldusala eelarve projekt koos seletuskirjaga esitatakse ametit kureeriva abilinnapea kooskõlastusega Tallinna linnakantselei finantsteenistusele hiljemalt 1. septembriks Tallinna linna eelarve projekti koostamiseks.
Lähtudes linnavolikogu poolt kinnitatud eelarvest kinnitab Haridusamet eelarve hallatavate asutuste lõikes.
Peale haridusameti haldusala eelarve kinnitamist, kinnitab lasteaia direktor ühe kuu jooksul oma asutuse eelarve.


Elarve täitmine
Eelarve täitmine toimub lasteaia poolt esitatud kuludokumentide alusel. Kuludokumentide esitamise kord on sätestatud haridusameti raamatupidamise sisekorraga.
Eelarve täitmise jälgimine ja vajalike eelarve muudatusettepanekute esitamine on lasteaia direktori kohustus.Eelarve muudatusettepanekud esitatakse haridusameti eelarve osakonnale kirjalikult. Eelarve muudatuse kajastumine asutuse eelarves on määratud haridusameti juhataja käskkirjas, millega muudatus tehakse. TÖÖTASUSTAMINE 

Tallinna Rännaku Lasteaia töötajate tasustamine toimub vastavalt kinnitatud töötasujuhendile


Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele aluseks Tallinna linnapea 28.10.2022 käskkiri nr T-4-1/22/27 „Tallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtted“