„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Teave

 

Korruptsiooni ennetamine 

Tallinna Rännaku Lasteaias vastutab korruptsiooni ennetamise meetmete eest lasteaia direktor Pille Siimpoeg (+372)5282831, e-post pille.siimpoeg@rannaku.ee, kes informeerib töötajat tööle asumisel, kui antud ametikohaga kaasneb ametiseisund korruptsioonivastase seaduse mõistes ning edastab korruptsioonivastase seaduse veebikoolituse info ja vajalikud materjalid. 
Lisainfo Justiitsministeeriumi veebilehelt korruptsioon.ee 


Korruptsiooni ennetamisel on aluseks Tallinna Haridusameti juhataja 15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278  kinnitatud Korruptsiooni ennetamise juhend 

Tallinna Rännaku Lasteaias on arendusjuhi töökoht, millega kaasneb ametiseisund. Ametiseisundi määramine direktori 10.04.2023 käskkiri nr 1-2/5
Arendusjuht Marit Laos (+372)56916249, marit.laos@rannaku.ee 


Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamiseks on määratud 21.09.2023 käskkirjaga nr 1-2/6 


Riiklik järelevalve

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist.
Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes.
Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium. 


Järelevalve valdkonna nõunik Hille Voolaid
hille.voolaid@hm.ee
tel 735 0109 Isikuandmete töötlemine 

Tallinna Rännaku Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest sh isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest ja  Tallinna linna andmekaitsetingimustest
Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu võimaldamine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine. 

Alushariduse pakkumisel, lastele hoiu võimaldamisel ja õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Eesmärkide saavutamiseks töötleb lasteaed järgmisi andmeid:
- andmed laste kohta,
- andmed lapsevanemate kohta,
- andmed töötajate kohta.

Andmete töötlemise õiguslikud alused on:
-  avaliku ülesande täitmine – koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded;
-  lepingu täitmine – töölepingud, majanduslepingud;
-  juriidiline kohustus – raamatupidamisega seotud andmetöötlus;
-  nõusolek, palun täida Eliis keskkonnas isikuandmete töötlemise nõusoleku vorm (minu laps, nõusolekud)

Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIIS. Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil:
https://eliis.ee/

Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse EKIS avalik moodul dokumendiregistris.

Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks.

Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel. Kandideerides tööle või praktikale linna asutusse, lähtub asitus kandidaadi  poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.

Kandidaatide värbamist korraldab linna asutustes juht või personalitööd tegev isik. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.
Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et asutus nende poole teabe  saamiseks pöördub.

Eeldame, et kandideerijad ja teised protsessis osalejad on huvitatud andma meile tagasisidet värbamisprotsessi kohta anonüümse tagasisideküsimustiku vahendusel, mis aitab meil värbamistegevust parendada ja kliendikesksemaks muuta. Tagasisideküsimustiku koostamisel on lähtutud andmekaitsetingimustest.
Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta). Kandideerinu nõusolekul säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.
Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kui kandideerid meile praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.
Õigus tutvuda enda andmetega: Lähtuvalt Isikuandmete kaitse seadusest on igal isikul õigus saada teada, milliseid isikuandmeid tema kohta kogutakse ja on kogutud.
Enda andmete töötlemise kohta on lasteaialt võimalus saada informatsiooni või tutvuda andmetega mida teie kohta on kogutud järgmiselt:
- pöörduda lasteaia direktori poole,
- esitada kirjalik taotlus e-posti teel;
- taotleda teabenõude korras isikuandmetega dokumentide väljastamist
- tutvuda isikuandmeid sisaldavate dokumentidega lasteaias kohapeal

Lapsevanema õigused
Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteaiale avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.
Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu või kui vanem seda ei nõua, näiteks e-keskkonnad.
Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni, kuni laps on lasteaia nimekirjas. Pärast seda andmed kustutatakse. Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest. 

Turvalisus. Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus lasteaed andmeid avalikustab, koduleht, dokumendiregister.
Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed, keskkonna kasutajad.
Lapsevanemate e-posti aadressid on kättesaadavad lasteaia töötajatele ja teistele sama rühma lapsevanematele.
Laste eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile lasteaia töötajatele, kellel on neid vaja, et tagada lapse tervise kaitse. 

Lähtuvalt lasteaia kodukorrast ning laste turvalisusest, vormistab iga lapsevanem dokumendi-avalduse, kus on eraldi välja toodud isikud, kes on lubatud last lasteaeda tooma ja ära viima ja kinnitab selle oma allkirjaga.
Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Tallinna Rännaku Lasteaia andmekaitse kontaktisik, kelle poole saab pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks ja oma õiguste realiseerimiseks, on Pille Siimpoeg - pille.siimpoeg@rannaku.ee. 


  • Lasteasutuse poolt tellitud uuringud ja analüüsid - puuduvad. Tallinna Haridusameti haridusalaste uuringutega saab tutvuda vajutades siia 

  • Riigihanked - puuduvad. Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris 

  • Jõustunud kohtulahendid - kohtuasi nr 1-12-1412 
Lehte haldab direktor Pille Siimpoeg
pille.siimpoeg(ät)rannaku.ee

5282831

viimati muudetud   20.09.2023