„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Tasud

 • Alates 1. jaanuarist 2022 on vanema poolt kaetava osa määra suurus ühes kuus 79,79 eurot (Tallinna Haridusameti  „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamise“ 22.12.2021 käskkiri nr HA-4/41), millest 8,54 eurot Tallinna linna elanikule toetab Tallinna linn (kohatasu 79,79 eurot – Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot).
 • Vastavalt Tallinna Linnavolikogu määruse „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem kui:
 1. vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil (netosissetulek esimese pereliikme kohta on kuni 653,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on kuni 523,19 eurot);
 2. teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil; taotlust saab esitada digitaalselt lingilt https://www.tallinn.ee/et/haridus/soodustused-ja-toetused-tallinna-lasteaedades või paberil lasteaia direktorile. 
 3. koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.
 • Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad vanema osa maksmisest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.
 • Toidutasu üks päev:
aiarühm - 3 eurot

Alates 1.septembrist 2017 kaetakse Tallinna munitsipaallasteasutustes käiva lapse toidukulu päevamaksumus linnaeelarve vahenditest linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses.
Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär 2.-eurot, siis katab vahe lapsevanem. Lisainfo soodustuste ja toetuste kohta: 
https://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades  

Lähtuvalt hoolekogu otsusest (protokoll nr 5; 04.11.2021) on alates 1.detsembrist 2021 aiarühma ühe toidupäeva maksumus 3 eurot. 


Tallinna Rännaku Lasteaias on võimalik rentida ruume ja õueala laste sünnipäevade pidamiseks, ürituste, loengute korraldamiseks.
Rendihinnad on välja toodud Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 08.juuni 2010 nr 1-2/319 alusel:
 • Õueala kasutamine 10 eurot/tund
 • Saali kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni lasteringideks ja huvitegevusteks 6 eurot/tund
 • Saali kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni 13 eurot/tund
 • Saali kasutamine laupäev, pühapäev 20 eurot tund


Lehte haldab direktor Pille Siimpoeg
pille.siimpoeg(ät)rannaku.ee

5282831

viimati muudetud 30.08.2021