„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Tasud

  • Alates 1. jaanuarist 2023 on kohatasu lasteaias 88,45 eurot kuus, millest 17,20 eurot Tallinna linna elanikule toetab Tallinna linn (Tallinna Haridusameti „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamise“ 01.01.2022 käskkiri nr HA-4/41). Seega kohatasu lapsevanemale ei tõuse võrreldes 2022 aastaga ja on: kohatasu 88,45 eur – Tallinna elaniku toetus 17,20 eur = 71,25 eurot. Et saada Tallinna linna poolset toetust peab lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31. detsembri 2022 seisuga olema Tallinn, ning seda katkematult ka edaspidi. Kui laps ja lapsevanem ei ole 31. detsembri seisuga Tallinna elanik, ei ole lapsevanemal terve järgnev aasta võimalik soodustust taotleda. 
  1. vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil (netosissetulek esimese pereliikme kohta on kuni 653,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on kuni 523,19 eurot);
  2. teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil; 
  3. koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. 
Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsega samal aadressil elaval vanemal esitada taotlus iseteeninduskeskkonnas: info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile
  • Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad vanema osa maksmisest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.
  • Toidutasu üks päev: aiarühm - 3 eurot, alates 01.01.2023 4 eurot 

Alates 1.septembrist 2017 kaetakse Tallinna munitsipaallasteasutustes käiva lapse toidukulu päevamaksumus linnaeelarve vahenditest linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses.
Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär 3 eurot 
(Tallinna Linnavalitsuse „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“ 21.12.2022 määrus nr 42), siis katab vahe lapsevanem. 
Lisainfo soodustuste ja toetuste kohta: https://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades 


Lähtuvalt hoolekogu otsusest (protokoll nr 5; 21.11.2022) on alates 1. jaanuarist 2023 aiarühma ühe toidupäeva maksumus 4 eurot. 


Tallinna Rännaku Lasteaias on võimalik rentida ruume ja õueala laste sünnipäevade pidamiseks, ürituste, loengute korraldamiseks.
Rendihinnad on välja toodud Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 
25.05.2022 nr HA-4/35 alusel:
  • Õueala kasutamine 12 eurot/tund
  • Saali kasutamine tööpäeval E - R lasteringideks ja huvitegevusteks 7 eurot/tund
  • Saali kasutamine tööpäeval E - R 16 eurot/tund
  • Saali kasutamine laupäev, pühapäev, riiklikel pühadel 24 eurot tund 


Lehte haldab direktor Pille Siimpoeg
pille.siimpoeg(ät)rannaku.ee

5282831

viimati muudetud 13.01.2023