„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Tasud

 • Alates 1. jaanuarist 2020 on vanema poolt kaetava osa määra suurus ühes kuus 71,25 eurot (Tallinna Haridusameti  „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamise“ käskkiri 31.12.2019 nr HA-4/78)
 • Vastavalt Tallinna Linnavolikogu määruse „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem kui:
 1. vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil (netosissetulek esimese pereliikme kohta on kuni 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on kuni 467,19 eurot);
 2. kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
 3. koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.
 • Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad vanema osa maksmisest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.
 • Toidutasu üks päev:
sõimerühm - 2 eurot
aiarühm - 2 eurot 30 senti


Alates 1.septembrist 2017 kaetakse Tallinna munitsipaallasteasutustes käiva lapse toidukulu päevamaksumus linnaeelarve vahenditest linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses.
Sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks on 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas. Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem.


Lähtuvalt hoolekogu otsusest (protokoll 2-6/2;24.04.2017) on alates 1. augustist 2017 aiarühma ühe toidupäeva maksumus 2 eurot 30 senti.Tallinna Rännaku Lasteaias on võimalik rentida ruume ja õueala laste sünnipäevade pidamiseks, ürituste, loengute korraldamiseks.
Rendihinnad on välja toodud Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 08.juuni 2010 nr 1-2/319 alusel:
 • Õueala kasutamine 10 eurot/tund
 • Saali kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni lasteringideks ja huvitegevusteks 6 eurot/tund
 • Saali kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni 13 eurot/tund
 • saali kasutamine laupäev, pühapäev 20 eurot tund


Lehte haldab direktor Pille Siimpoeg
pille.siimpoeg(ät)rannaku.ee
6 510 090


viimati muudetud 11.09.2020