„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Kodukord

 
Tallinna Rännaku Lasteaia kodukord 

Rännaku lasteaia ainulaadne keskkond on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevusi ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Iga Rännaku lasteaia laps, õpetaja, lapsevanem on Rännaku pere liige ja lasteaia väärtuste kandja.
Lasteaia väärtused on: rõõmsad ja terved inimesed, lapsepõlv, koostöö, usaldus, lugupidamine, positiivsus, keskkond, turvalisus, vabadus, abivalmidus.
Rännaku lasteaias lähtutakse alati lapsest ja selleks, et lastel oleks lasteaias hea ja turvaline olla.
Viin ennast kurssi lasteaia kodukorraga ja järgin seda. 


TURVALISUS, OHUTUS 

• Tallinna Rännaku Lasteaed on avatud: kell 7.00-18.45
• Parkides lasteaia siseparklasse:

  • arvestan jalakäijatega
  • ei jäta kunagi lapsi järelevalveta
  • ei pargi jalgvärava ega prügimaja ette 
  • ei jäta parklasse käivitunud autot.

• Sisenedes laste õuealale sulgen värava ja värava lasteluku.
• Lasteaia ruumidesse sisenedes võtan alati ära oma välisjalanõud.
• Suure lume ja libeduse korral kasutan lasteaia peaust.
• Austades oma last ja lasteaia õpetajaid annan oma lapse(d) hommikul üle õpetajale. Tulles lapsele järele, ei lahku kunagi õpetajaga kontakti võtmata.
• Viibides lasteaias koos lapsega, vastutan lapse turvalisuse eest mina või järgi tulnud hooldaja.
• Teavitan alati õpetajat, kui lapsele tuleb järele keegi teine peale ema või isa.
• Lasteaial on õigus keelduda last üle andmast narko- või alkoholijoobe tunnustega isikutele.
• Toon lasteaeda alati terve lapse. Haige laps nakatab teisi lapsi ja lasteaia töötajaid. Kui laps haigestub lasteaias, võetakse minuga kohe ühendust.
• Õpetaja ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasa antud ravimeid ega luba ka lapsel neid võtta. Laps ravitakse terveks kodus.
• Allergiate kohta esitan lasteaiale arstitõendi. Juhul, kui lasteaed ei suuda eritoitlustust lapsele tagada, toob toidu lapsele lapsevanem.
• Teavitan ELIIS keskkonna kaudu või rühma telefonile hiljemalt kell 9.30, kui laps on haigestunud või ei tule lasteaeda.
• Lasteaial on õigus kutsuda lapsevanem lapsele järele, kui laps ohustab teiste laste või töötajate turvalisust, käitub vägivaldselt ja/või ennastkahjustavalt.
• Teavitan oma kontaktandmete muutumisest õpetajat, siis on võimalik minuga alati ühendust saada.
• Rännaku lasteaias ei võta lapsed lasteaeda kaasa nutivahendeid, ohtlike esemeid ega väärisehteid.
• Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, kontakteerub õpetaja telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, on õpetaja kohustatud teavitama politseid ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
• Lasteaed teavitab kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat vägivalla- ja/või väärkohtlemise-, hooletusse jätmise tunnusmärkidega lapsest. 


LAPSE HEAOLU, TERVISE, ARENGU JA MÄNGU TOETAMINE 

•  Alusharidus omandatakse eelkõige kodus. Lasteaed toetab ja täiendab perekondlikku kasvatust.
• Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks Rännaku lasteaias on õppekava, millega saan tutvuda lasteaias.
• Laps õpib mängides, huvitava ja loova tegevuse käigus ja Rännaku lasteaias on selleks loodud mitmekülgne ja turvaline keskkond nii siseruumides kui õuealal. Õues viibime nii palju kui võimalik.
• Selleks, et laps tunneks ennast õues hästi on oluline, et ta riietub mugavalt ning ilmastikule vastavalt. Arvestan sellega, et õues mängimisel võivad riided määrduda ja märjaks saada ja tagan oma lapsele piisava hulga ilmastikukindlaid õueriideid lasteaias. Märgistan oma lapse riided ja jalanõud, et neid oleks võimalik kergesti tuvastada.
• Mõistan, et lapse toomine õppetegevuste ajal häirib teiste laste ja õpetajate keskendumist ning juhib tähelepanu õppetegevuselt kõrvale. Rännaku lasteaias algavad õppetegevused  kell 9.30. Kui toon lapse hiljem, siis teavitan sellest õpetajat.
• Lasteaeda võib kokkuleppel õpetajaga kaasa tuua ohutuid mänguasju. Kaasavõetud asjadele märgin lapse nime ja mõistan, et õpetaja ei vastuta nende kadumise või purunemise eest.
• Laste puhkeaeg lasteaias on ajavahemikus 13.00-15.00. Lastele võimaldatakse sel ajal pikutamine, päevauni või võimalusel vaikne mäng. 


KOOSTÖÖ JA SUHTLEMISKULTUUR 

• Hea koostöö lastevanemate ja lasteaia vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias.
• Lasteaed tegutseb ja käitub alati parimate kavatsustega ning lähtub kõiges lapse ja tema tervise huvidest ning toetab last tema arengus.
• Väärtustan lasteaia ja õpetajate panust minu lapse kasvatamisel ja osalen aktiivselt lastevanemate koosolekutel, nõupidamistel, loengutes, arenguvestlustel ja ühisüritustel.
• Lähtun suhtluses õpetajatega ja lasteaia töötajatega lasteaia väärtustest (vt. üleval) ja lasteaias hästi toimivatest koostöövormidest. Parim viis murede ja väljakutsete lahendamiseks on isiklik suhtlus. Erimeelsuste ja küsimuste tekkimise korral suhtlen rühma õpetajaga ja vajadusel ka hoolekogu esindajatega.
• Teavet saan järgmiste  infokanalite kaudu, milleks Rännaku lasteaias on meililistid, rühma ja hoolekogu koosolekud, koosolekute protokollid, infostendid, lasteaia kodulehekülg (www.rannaku.ee)  ja lasteaedade infosüsteem ELIIS.
• Mõistan, et olen lasteaias alati lastele eeskujuks ja seetõttu olen alati õpetajate, lasteaiatöötajate, laste ja lapsevanemate vastu lugupidav ja viisakas.
• Lasteaeda saabudes lõpetan telefonikõned parklas ja väldin lasteaia õuealal ja siseruumides telefoniga rääkimist, sest siis saan kõige paremini keskenduda oma lapsele, kes mind on väga oodanud.
• Kui laps läheb kooli või muul põhjusel lahkub lasteaiast, siis lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitan lasteaia direktorile avalduse. Avaldus esitatakse vähemalt viis kalendripäeva enne lapse planeeritavat lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise aeg.
• Lapsevanem tasub lasteaiateenuse osutamise eest (kohatasu, toitlustustasu) tähtaegselt ja igakuiselt, vastavalt vanema e-posti aadressi arvele. Annan koheselt teada lasteaia direktorile probleemide ja/või makseraskuste tekkimisest.
• Lapse nime ja fotode avaldamise lubamine lasteaia kodulehel, stendidel ja sotsiaalmeedias lepitakse kokku lasteaia ja lapsevanema vahel andes nõusoleku ELIIS keskkonnas (isikuandmete töötlemise nõusolek). Lapsevanem võib oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku andmiseks loetakse ühe lapsevanema otsust.
• Lasteaia töötajate pildistamine, filmimine ja vestluste salvestamine, ilma sellest töötajat eelnevalt teavitamata, ei ole lubatud. 


Lehte haldab direktor Pille Siimpoeg
pille.siimpoeg(ät)rannaku.ee

5282831

viimati muudetud 09.09.2022