„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Projektõpe


Lapsest lähtuv kasvatus ja projektõpe muutunud õpikäsituse rakendamiseks

Selleks, et rakendada Tallinna Rännaku Lasteaias muutunud õpikäsitust, kasutab meie lasteaed õppesisu luues lapsest lähtuvat kasvatuse ja projektõppe elemente. Muutunud õpikäsituse
all mõeldakse seda, et iga eesti haridussüsteemis olev liige peaks kogema õpikäsitust, mis
toetab sotsiaalset ja individuaalset arengut ning arendab nii loovust, ettevõtlikkust kui ka
õpioskuseid. See on ka Rännaku lasteaia eesmärk.

Õpikäsituse muutumise ja meie õppeprotsessi eesmärgid on:

 • Valdkondade alased teadmised koos oskusega neid praktikas rakendada
 • Õpioskuste areng
 • Paremad koostööoskused
 • Eneseregulatsioonioskuse arendamine
 • Subjektiivne heaolu (ehk laste rõõm, huvi, uudishimu, õnnelikkus)

Muutunud õpikäsitus toetab ja tagab õpiprotsessis: õpivaldkondade- ja
eluvaldkondade lõimimist, meeskonnatööd, loovat ja kriitilist mõtlemist, eneseväljendusoskust,
ettevõtlikkust, võtmepädevusi, faktiteadmiste asemel oskust probleeme lahendada.

Tallinna Rännaku Lasteaias rakendatavad lapsest lähtuva kasvatuse ja projektõppe
tegevused, mis toetavad muutunud õpikäsitust:

 • Avatud õppekava, mille loovad koos lapsed ja õpetajad. Kasutatakse kuuplaane või projektiplaane, mida pidevalt täiendatakse vastavalt laste huvidele.
 • Tegevused on omavahel lõimitud, see aitab lastel luua erinevate valdkondade alastest teadmistest tervikliku pildi koos oskustega.
 • Tegevusplaan kujuneb vastavalt sellele, millised on laste huvid, see tagab laste õpimotivatsiooni tõusu.
 • Õpetaja loob häid suhteid lastega, abistab neid õppimise protsessis.
 • Lapsed juhivad oma õppimist uurimise kaudu.
 • Lapsed oskavad teha koostööd erinevate vastuste leidmiseks ja nende teadmisi kajastavate projektide loomiseks.
 • Laps on õppeprotsessis aktiivne, õppimine on lapsest lähtuv.
 • Loovuse toetamine.
 • Teemade käsitlused on elulised, tõelised ja seotud igapäevaste teemadega ning on tavaliselt pikemaajalised. Teemasid uuritakse sügavuti ja igast vaatenurgast.
 • Kesksel kohal laps - lähtutakse tema huvidest, ideedest, soovidest ja küsimustest.
 • Õpikeskkond soodustab koostöist õppimist, lapse huvi tekitamist ning hoidmist.
 • Õpetaja annab lastele piisavalt vabadust, et nad saaksid katsetada ja avastada lahendusi ettetulevatele probleemidele, mida võib tekkida ühe projekti jooksul mitmeid kordi.
 • Projektõpet läbiviiva õpetaja võtmesõnaks on nüüdisaegsus.

Uuele õpetajale meie majas on tagatud osalemine projektõppe teemalistel koolitustel, toimub
pidev kogemusõpe: pilootrühma mentorlus, kogemuste vahetamine, edulugude jagamine, arutelud,
reflekteerimine.
Viimati muudetud 09.09.2021
Lehte haldab direktor Pille Siimpoeg
pille.siimpoeg@rannaku.ee

5282831